DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > T�RK�YE VI. MERMER VE DO�ALTA� SEMPOZYUMU
 
MERSEM 2006 T�RK�YE 5. MERMER VE DO�ALTA� SEMPOZYUMU

       Sempozyumun ad�, kapsama alan�n geni�letilmesi amac�yla, MERMER VE DO�ALTA� sempozyumu olarak de�i�tirilmi�tir.
       �nceki sempozyumlardan farkl� olarak �talya ve Almanya da sekt�rle ilgili kurum ve kurulu�larla da y�z y�ze, posta ya da e-posta ile temaslarda bulunulmu�tur. Ayn� �al��ma �in, Hindistan, Yunanistan, �ran, �spanya i�in de yap�lm��t�r.
       �talya, International Marble Machine Spa y�netim kurulu ba�kan�, genel sekreteri ve bir grup �al��an�, Carrara fuarc�l���n y�netim kurulu ba�kan� ve yard�mc�lar�, Carrara Ticaret ve Sanayi Odas� y�netim kurulu ba�kan yard�mc�s� ve bir grup heyet, Quarry Service pazarlama m�d�r� ve bir gurup �al��an� ile Almanya Freiberg �niversitesinden ��retim �yeleri kat�lm��lard�r.
       Sempozyumda �talyan bilim adamlar�n �al��malar�ndan ��� sunuma lay�k g�r�lm�� ve hem sempozyum kitab�nda da bas�lm��t�r.
       Mersem 2005, ulusal bir sempozyum olmas�na ra�men kat�l�mc�lar�n �e�itlili�i bak�m�ndan uluslar aras� bir kimlik kazanm��t�r. Bu da, �lkemizin ve mermer sekt�r�m�z�n tan�t�lmas� bak�m�ndan, misafirlerimizin a��rlanmas� ve yap�lan faaliyetlerin kalitesi noktas�nda sorumlulu�umuzu art�rmaktad�r.

DUYURU
Sempozyum Programi i�in tiklayiniz.
Kitapta yer alacak bildiriler i�in tiklayiniz.
Resmi yazilar i�in tiklayiniz.

Sempozyum yeri: Oru�oglu Termal Resort