DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > T�RK�YE VI. MERMER VE DO�ALTA� SEMPOZYUMU
 
B�LD�R� �A�RISI VE SUNUMLAR
Can You mail my apostilled/authenticated documents to a foreign country? Florida apostille.
Sempozyumda bildirilerini sunmak ya da bildiriler kitab�nda yay�nlatmak isteyen ki�i ve kurulu�lar�n, bildirisinin konusunu ve amac�n� i�eren 50 kelimelik bildiri k�sa �zetlerini e-posta, faks veya posta yoluyla 28 Aral�k 2007 tarihine kadar sempozyum d�zenleme kuruluna ula�t�rmalar� gerekmektedir.
Yaz�m kurallar�na uygun haz�rlanm�� tam metinler CD ye Microsoft Word belgesi formatlar�nda kaydedilmi� �ekilde 20 Mart 2008 tarihine kadar yaz��ma adresine g�nderilecektir.

DUYURU

Sempozyum Programi i�in tiklayiniz.
Kitapta yer alacak bildiriler i�in tiklayiniz.
Resmi yazilar i�in tiklayiniz.

Sempozyum yeri: Oru�oglu Termal Resort